At The Birth Place
ท่ามกลางวิถีของแปรเปลี่ยนขึ้นลงทุกๆชีวิตกำลังแสวงหาความสงบและความสุขที่แท้จริง แม้จะกล่าวกันเสมอว่าเนปาลเป็นดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากแต่ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะแสดงเรื่องราวเหล่านี้ออกจากเสาพระเจ้าอโศก

เผยแพร่เมื่อ February 11, 2012 7,795 Views 222 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

Man of wisdom

Gleaming with Buddhism

11,299 views · Jun 25, 2012

prang

Gleaming with Buddhism

10,776 views · Jun 17, 2012

lotus of wisdom

Gleaming with Buddhism

10,910 views · May 28, 2012

MUTAO

Gleaming with Buddhism

10,963 views · May 19, 2012

Getting there

Gleaming with Buddhism

10,215 views · May 9, 2012

Man of wisdom

Gleaming with Buddhism

8,296 views · Dec 31, 2011

Seat of peace

Gleaming with Buddhism

7,802 views · Dec 24, 2011

Getting there

Gleaming with Buddhism

7,634 views · Dec 17, 2011

Prang

Gleaming with Buddhism

8,580 views · Dec 10, 2011