Man of wisdom
บุรุษผู้เปี่ยวด้วยปัญญา ด้วยภาวะแห่งผู้นำ บุรุษควรต้องเข้าใจกระแสแห่งความไม่แน่นอนที่ท่วมท้นและหล่อเลี้ยงชีวิตตนและสรรพชีวิต อีกทั้งยังต้องรู้วิถีในการจัดการสิ่งที่รู้จักกันดีในพระพุทธศาสนาว่า กฎแห่งกรรมคือผลแห่งการกระทำของบุคคลและวัฏฏะแห่งชีวิต ในสภาวะปัจจุบัน การบวชเป็นที่ยอมรับกันอย่างดีในสังคมพุทธ

เผยแพร่เมื่อ December 31, 2011 8,296 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

Man of wisdom

Gleaming with Buddhism

11,298 views · Jun 25, 2012

prang

Gleaming with Buddhism

10,776 views · Jun 17, 2012

lotus of wisdom

Gleaming with Buddhism

10,910 views · May 28, 2012

MUTAO

Gleaming with Buddhism

10,963 views · May 19, 2012

Getting there

Gleaming with Buddhism

10,215 views · May 9, 2012

Man of wisdom

Gleaming with Buddhism

8,296 views · Dec 31, 2011

Seat of peace

Gleaming with Buddhism

7,801 views · Dec 24, 2011

Getting there

Gleaming with Buddhism

7,634 views · Dec 17, 2011

Prang

Gleaming with Buddhism

8,580 views · Dec 10, 2011