middle way in hongkong

ฮ่องกง เมืองระดับโลกแห่งเอเชียเป็นศูนย์กลางของธุรกิจการเงินและการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญและเป็นเมืองหน้าด่านที่เข้าไปสู่ยักษ์ใหญ่แห่งเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด