จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 16
สตฺถุโน สทฺธมฺมํ สุตฺวา สพฺพสฺมี ชินสาสเน กปฺปานิ สตสหสฺสานิ ทุคฺคตี โส น คจฺฉติ บุคคลใดได้สดับพระสัทธรรมของพระศาสดา ในพระศาสนาของสมเด็จพระชินเจ้าทั้งปวง บุคคลนั้นย่อมไม่ไปสู่ทุคติตลอดแสนกัปป์

เผยแพร่เมื่อ April 19, 2011 7,071 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments