DOU for you

Video > วาไรตี้ > DOU for you  Bookmark and Share
Share Facebook   ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร DF102   ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร DF102
อังคาร 29 มี.ค. 54 ชม 7,455 ครั้ง
ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร DF 102 โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรตฺโต


ความรู้พื้นฐานของพระพุทธศาสนา GB.101   ความรู้พื้นฐานของพระพุทธศาสนา GB.101
อังคาร 08 มี.ค. 54 ชม 7,014 ครั้ง
วิชา ความรู้พื้นฐานของพระพุทธศาสนา GB.101 โดยพระมหาสมคิด ชยาถิรโต พระอาจารย์ประจำรายวิชา ปัจจุบันชาวโลกตื่นตัวการศึกษาศาสนาพุทธกันมาก อย่างเมืองไทยของเราเองจะมีโครงการบวชพระแสนรูปบ้าง บวชอุบาสิกาแก้วแสนคนบ้าง ล้านคนบ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวพุทธได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง


สมาธิ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ   สมาธิ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ
อังคาร 22 ก.พ. 54 ชม 7,625 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ ศึกษาความหมายของสมาธิ ลักษณะของสมาธิ รูปแบบของการฝึกสมาธิในโลกนี้รวมถึงประโยชน์ของสมาธิที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีสมาธิที่คนต่างๆ สามารถฝึกได้ ใครที่ฝึกไม่ได้มาศึกษาในรายวิชานี้ ในบทที่ 1 เรามาศึกษาว่าสมาธิคืออะไร


การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น   การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น
อังคาร 08 ก.พ. 54 ชม 6,860 ครั้ง
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น (DF.101)ถือว่าเป็นรายวิชาที่สำคัญและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราได้เข้าใจและรู้หลักของการทำหน้าที่กัลยาณมิตร เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็นำความรู้นี้มาใช้ในการทำหน้าที่และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างเต็มที่ โดยพระมหาธเนศร์ ฐานรโต


ขั้นตอนการสอบ จบเป็นบัณฑิต   ขั้นตอนการสอบ จบเป็นบัณฑิต
ศุกร์ 21 ม.ค. 54 ชม 6,670 ครั้ง
นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชาต่างๆของ DOU รวมทั้งข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัย วันนี้เราจะแนะนำขั้นตอนการสอบจนจบเป็นบัณฑิต


การศึกษาทางใกลทางพระพุทธศาสนา dou   การศึกษาทางใกลทางพระพุทธศาสนา dou
อังคาร 11 ม.ค. 54 ชม 6,684 ครั้ง
การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาทางใกลอย่างเป็นระบบครบหลักสูตรปริญญาตรีแห่งแรกของโลก ณ DOU ของเราการศึกษาทางใกลโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้นมีจุดเด่นหลายอย่าง


เทศกาลปีใหม่   เทศกาลปีใหม่
อังคาร 04 ม.ค. 54 ชม 6,763 ครั้ง
สำหรับวาระวันนี้ถือเป็นศุภกฤษ์เบิกฟ้าคราปีใหม่ในปีใหม่ของไทยนั้นถือว่ามีการเปลี่ยนมาแล้วถึง 4 ครั้งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการนับครั้งที่นับตามฤดูกาลคนในโบราณจะนับถือที่ว่านับช่วงฤดูหนาวถือว่าช่วงเช้าท้องฟ้าเริ่มสว่างน้อยๆ


สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ GB.304   สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ GB.304
อังคาร 21 ธ.ค. 53 ชม 6,655 ครั้ง
การพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจนั้นจะเห็นได้ว่าต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนเริ่มการสร้างตัวเราเองให้เป็นคนดีที่โลกต้องการคือต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง,สังคม,เศรษฐกิจ,สิ่งแวดล้อม


การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี GB.410   การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี GB.410
ศุกร์ 17 ธ.ค. 53 ชม 6,788 ครั้ง
การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธีสรีระยลนั้นเป็นสมบัติของพระศาสนาเราจะทำอย่างไรที่จะให้สรีระยลนี้เพื่อการสร้างบารมี เราเองต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อรองรับงานพระศาสนาต่อไป


การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธีวิชาGB.410   การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธีวิชาGB.410
อังคาร 14 ธ.ค. 53 ชม 6,610 ครั้ง
การรักษาสุขภาพนั้นจึงจำเป็นอย่างเพื่อที่จะนำร่างกายนี้ไปสร้างบารมีต่อไปอย่างมีความสุข เพราะเราเกิดมาสร้างบารมีถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็จะสร้างบารมีได้ไม่เต็มที่


สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก GB.203   สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก GB.203
อังคาร 07 ธ.ค. 53 ชม 6,890 ครั้ง
สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลกถือว่าเป็น วิชาสำคัญที่เราจะได้ประมวลความรู้ที่เราได้ศึกษา ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองGB.102ตอนที่ 3   สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองGB.102ตอนที่ 3
ศุกร์ 03 ธ.ค. 53 ชม 6,850 ครั้ง
ครั้งที่แล้วได้ศึกษาในภาพรวมของความสำคัญในการศึกษาถึงมงคลชีวิตบุคคลเหล่านั้นได้นำมงคลชีวิตไปปฎิบัติแม้จะอยู่ต่างแดนก็ได้ผล


สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองGB.102ตอนที่ 3   สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองGB.102ตอนที่ 3
อังคาร 30 พ.ย. 53 ชม 6,989 ครั้ง
ตอนที่แล้วเราศึกษาภาพรวมของสำคัญของการศึกษามงคลชีวิตได้ยินได้ฟังมงคลชีวิตนั้นไปปฎิบัติจนเกิดผลแม้จะอยู่ต่างถิ่นดินแดนไกลหรือต่างเชื้อชาติ


สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองGB.102ตอนที่ 2   สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองGB.102ตอนที่ 2
ศุกร์ 26 พ.ย. 53 ชม 6,802 ครั้ง
สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองรายวิชาGB.102ซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญอีกหนึ่งวิชาเพราะวิชานี้เป็นทางมาแห่งความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานของตนเอง


สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองGB.102ตอนที่ 1   สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองGB.102ตอนที่ 1
อังคาร 23 พ.ย. 53 ชม 7,038 ครั้ง
วิชาที่สำคัญเป็นทางมาแห่งความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานของเราล้วนแต่ต้องการความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานกันทั้งนั้น


ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาตอนที่ 2   ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาตอนที่ 2
ศุกร์ 19 พ.ย. 53 ชม 6,838 ครั้ง
ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาGB.101เราต้องทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์ต่อตัวเราเองอย่างมากมายแต่ถ้าหากเราเองสามารถนำไปพัฒนาสังคมรอบตัวเราได้


ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาตอนที่ 1   ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาตอนที่ 1
อังคาร 16 พ.ย. 53 ชม 6,868 ครั้ง
ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาGB.101เราต้องทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์ต่อตัวเราเองอย่างมากมายแต่ถ้าหากเราเองสามารถนำไปพัฒนาสังคมรอบตัวเราได้


เครือข่ายองค์กรกัลยาณมิตร   เครือข่ายองค์กรกัลยาณมิตร
อังคาร 09 พ.ย. 53 ชม 6,635 ครั้งทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร   ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
อังคาร 02 พ.ย. 53 ชม 6,789 ครั้งการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น   การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น
อังคาร 26 ต.ค. 53 ชม 6,518 ครั้งการศึกษาทางไกลเชิงพุทธ กับ DOU ครั้งที่ 2 วิชากฏแห่งกรรม   การศึกษาทางไกลเชิงพุทธ กับ DOU ครั้งที่ 2 วิชากฏแห่งกรรม
อังคาร 19 ต.ค. 53 ชม 6,761 ครั้ง
โดย พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล


ศีลบารมี   ศีลบารมี
อังคาร 12 ต.ค. 53 ชม 6,799 ครั้ง
โดยพระมหาธเนศร์ ฐานรโต


การศึกษาทางไกลเชิงพุทธ กับ DOU ครั้งที่ 1 วิชากฏแห่งกรรม   การศึกษาทางไกลเชิงพุทธ กับ DOU ครั้งที่ 1 วิชากฏแห่งกรรม
ศุกร์ 08 ต.ค. 53 ชม 7,003 ครั้ง
โดย พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล


การทำหน้าทีกัลยาณมิตรเบื้องต้น   การทำหน้าทีกัลยาณมิตรเบื้องต้น
อังคาร 05 ต.ค. 53 ชม 6,845 ครั้ง
โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต


บรรยายสรุปหัวข้อความรู้วิชากฏแห่งกรรม   บรรยายสรุปหัวข้อความรู้วิชากฏแห่งกรรม
ศุกร์ 01 ต.ค. 53 ชม 7,229 ครั้ง
โดย พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล


การเรียน DOU ทำให้มีความสุข   การเรียน DOU ทำให้มีความสุข
อังคาร 28 ก.ย. 53 ชม 6,768 ครั้งสัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ประจำวิชาสถาบัน DOU   สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ประจำวิชาสถาบัน DOU
อังคาร 21 ก.ย. 53 ชม 6,877 ครั้ง
อ.ลือพงษ์ ลีลผนัง(บัณฑิตรุ่นที่ 2 DOU)


ชาดกวิถีนักสร้างบารมี (เนกขัมมบารมี)   ชาดกวิถีนักสร้างบารมี (เนกขัมมบารมี)
อังคาร 14 ก.ย. 53 ชม 6,663 ครั้งชาดกวิถีนักสร้างบารมี (ศีลบารมี)   ชาดกวิถีนักสร้างบารมี (ศีลบารมี)
อังคาร 07 ก.ย. 53 ชม 6,864 ครั้งชาดกวิถีนักสร้างบารมี (มหาทานบารมี)   ชาดกวิถีนักสร้างบารมี (มหาทานบารมี)
อังคาร 31 ส.ค. 53 ชม 6,918 ครั้งศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อังคาร 24 ส.ค. 53 ชม 6,908 ครั้งชีวประวัติพระมงคลเทพมุนี   ชีวประวัติพระมงคลเทพมุนี
อังคาร 17 ส.ค. 53 ชม 6,854 ครั้งวิถีชาวพุทธ   วิถีชาวพุทธ
อังคาร 10 ส.ค. 53 ชม 6,799 ครั้งสามัญญผลสูตร(ชีวิตสมณะ)   สามัญญผลสูตร(ชีวิตสมณะ)
อังคาร 03 ส.ค. 53 ชม 7,279 ครั้งแม่บทในการฝึกฝนอบรมตนเอง ตอน ธัมมัญญูสูตร   แม่บทในการฝึกฝนอบรมตนเอง ตอน ธัมมัญญูสูตร
อังคาร 27 ก.ค. 53 ชม 7,277 ครั้งแม่บทในการฝึกฝนอบรมตนเอง ตอน โมคคัลลานสูตร   แม่บทในการฝึกฝนอบรมตนเอง ตอน โมคคัลลานสูตร
อังคาร 20 ก.ค. 53 ชม 6,781 ครั้งวิชาสมาธิ 5-8   วิชาสมาธิ 5-8
อังคาร 13 ก.ค. 53 ชม 6,676 ครั้ง
ส่วนหนึ่งในเนื้อหาหลักสูตรปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย


สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ประจำวิชาสถาบัน DOU   สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ประจำวิชาสถาบัน DOU
ศุกร์ 25 มิ.ย. 53 ชม 6,929 ครั้ง
อ.ลือพงษ์ ลีลผนัง(บัณฑิตรุ่นที่ 2 DOU)


สัมภาษณ์พิเศษ อุบาสิกาแม่ชี(จากวัดปากน้ำฯ)   สัมภาษณ์พิเศษ อุบาสิกาแม่ชี(จากวัดปากน้ำฯ)
ศุกร์ 18 มิ.ย. 53 ชม 7,350 ครั้ง
อุบาสิกาแม่ชีท่านแรกที่ได้รับปริญญาบัตรจากสถาบัน DOU


การเรียน DOU ทำให้มีความสุข   การเรียน DOU ทำให้มีความสุข
ศุกร์ 11 มิ.ย. 53 ชม 6,704 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 2 3 4 <5> 6   เก่ากว่า >(161-200 จาก 221)    

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่บรรลุธรรมเข้าถึงสภาวะความเป็นพระอนาคามีแล้ว หลังจากละโลกแล้ว จะบังเกิดในพรหมชั้นสุทธาวาส อันเป็นที่บังเกิดของบุคคลผู้เข้าถึงภาวะความเป็นพระอนาคามี


Bookmark and Share  
หมวดรายการ