DOU for you

Video > วาไรตี้ > DOU for you  Bookmark and Share
Share Facebook   การบูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชา   การบูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชา
พุธ 08 พ.ค. 56 ชม 2,626 ครั้ง
การบูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชา หนังสือพุทธธรรมทีปนี 1โดย พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ


สังคหวัตถุ 4 หลักธรรมในการครองใจคน   สังคหวัตถุ 4 หลักธรรมในการครองใจคน
พุธ 01 พ.ค. 56 ชม 5,502 ครั้ง
สังคหวัตถุ 4 หลักธรรมในการครองใจคน หนังสือวิถีชาวพุทธ SB 101 โดยพระกฤตยะ สิทฺธมโน


การเจริญภาวนา   การเจริญภาวนา
พุธ 24 เม.ย. 56 ชม 3,987 ครั้ง
การเจริญภาวนา หนังสือวิถีชาวพุทธ SB 101 โดยพระกฤตยะ สิทฺธมโน


การทำทานที่สมบูรณ์แบบ   การทำทานที่สมบูรณ์แบบ
พุธ 17 เม.ย. 56 ชม 4,086 ครั้ง
การทำทานที่สมบูรณ์แบบ หนังสือวิถีชาวพุทธ SB 101 โดยพระกฤตยะ สิทฺธมโน


อบายมุข 6   อบายมุข 6
พุธ 10 เม.ย. 56 ชม 5,366 ครั้ง
อบายมุข 6 รายวิชา สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก GB 203 โดยพระอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ


กำเนิดจักรวาลและโลกมนุษย์   กำเนิดจักรวาลและโลกมนุษย์
พฤหัสบดี 04 เม.ย. 56 ชม 4,992 ครั้ง
กำเนิดจักรวาล โลกและมนษย์ รายวิชา จักรวาลวิทยา GL 101 โดยพระนพดล คุณโชโต


ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์   ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
พุธ 27 มี.ค. 56 ชม 7,539 ครั้ง
ความประทับใจจากนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย


องค์ประกอบของภพ   องค์ประกอบของภพ
พุธ 20 มี.ค. 56 ชม 7,669 ครั้ง
รายละเอียดองค์ประกอบของ 31 ภพภูมิ รายวิชา จักรวาลวิทยา GL 101 โดยพระนพดล คุณโชโต


มองโลกมองชีวิต   มองโลกมองชีวิต
พุธ 13 มี.ค. 56 ชม 7,238 ครั้ง
หากเราไม่มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เราก็ไม่สามารถชีวิตได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้


โครงสร้างจักรวาล   โครงสร้างจักรวาล
พุธ 06 มี.ค. 56 ชม 8,724 ครั้ง
โครงสร้างจักรวาล าชวิชา GL101 จักรวาลวิทยา โดยพระนพดล คุณโชโต


ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์   ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์
พุธ 27 ก.พ. 56 ชม 7,543 ครั้ง
ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ โดยพระสมนึก นนฺทสิทฺโธ


กำลังใจแด่นักสร้างบารมี   กำลังใจแด่นักสร้างบารมี
พุธ 13 ก.พ. 56 ชม 7,607 ครั้ง
กำลังใจแด่นักสร้างบารมี โดยพระพงศ์ธร กิตฺติพนฺโธ


ปฐมสาวก สาวกองค์แรกของชาวพุทธ 4   ปฐมสาวก สาวกองค์แรกของชาวพุทธ 4
พุธ 20 ก.พ. 56 ชม 8,058 ครั้ง
ปฐมสาวก สาวกองค์แรกของชาวพุทธ 4 ราชวิชา PD006 แม่บทแห่งธรรม โดย พระอภินัย ตนฺติวทฺโฒ


ทุกขอริยสัจหนทางในการพ้นทุกข์   ทุกขอริยสัจหนทางในการพ้นทุกข์
พฤหัสบดี 07 ก.พ. 56 ชม 7,411 ครั้ง
ทุกขอริยสัจหนทางในการพ้นทุกข์ ราชวิชา PD006 แม่บทแห่งธรรม โดย พระอภินัย ตนฺติวทฺโฒ


วันมหาปูชนียาจารย์   วันมหาปูชนียาจารย์
ศุกร์ 01 ก.พ. 56 ชม 7,254 ครั้ง
ความสำคัญของวันมหาปูชนียาจารย์ โดย พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ


ตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์   ตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์
ศุกร์ 25 ม.ค. 56 ชม 7,260 ครั้ง
ตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์ ราชวิชา PD006 แม่บทแห่งธรรม โดย พระอภินัย ตนฺติวทฺโฒ


อริยสัจ 4   อริยสัจ 4
อาทิตย์ 20 ม.ค. 56 ชม 8,114 ครั้ง
อริยสัจ 4 โดย พระอภินัย ตนฺติวทฺโฒ


วันสามเณร   วันสามเณร
พฤหัสบดี 10 ม.ค. 56 ชม 7,222 ครั้ง
วันสามเณร วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พุทธศักราช 2556 โดย พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.9 ครูผู้เสียสละทั้งแรงกาย และแรงใจให้กับพระศาสนา


โอวาทปีใหม่ 2556   โอวาทปีใหม่ 2556
พุธ 26 ธ.ค. 55 ชม 8,043 ครั้ง
ปีใหม่นี้ DOU ก็มีธรรมมะดีๆ โดยได้รับความเมตตา จาก พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย เราไปรับฟังโอวาทดีๆกันเลยค่ะ


แนะนำหลักสูตร   แนะนำหลักสูตร
พุธ 12 ธ.ค. 55 ชม 7,209 ครั้งDOU4U การสมัครเรียน   DOU4U การสมัครเรียน
พุธ 12 ธ.ค. 55 ชม 7,574 ครั้งขั้นตอนการรับ ทำ ส่งข้อสอบ DOU   ขั้นตอนการรับ ทำ ส่งข้อสอบ DOU
พุธ 21 พ.ย. 55 ชม 7,163 ครั้งพระไตรปิฎกเบื้องต้น ตอนที่ 2   พระไตรปิฎกเบื้องต้น ตอนที่ 2
พุธ 14 พ.ย. 55 ชม 7,124 ครั้งแนะนำวิชาพระไตรปิฎกเบื้องต้น   แนะนำวิชาพระไตรปิฎกเบื้องต้น
พุธ 07 พ.ย. 55 ชม 7,553 ครั้งวันสำคัญและความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด   วันสำคัญและความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด
พุธ 31 ต.ค. 55 ชม 6,978 ครั้งDOU4U PD004 คู่มือพุทธมามกะ   DOU4U PD004 คู่มือพุทธมามกะ
พุธ 10 ต.ค. 55 ชม 7,433 ครั้งDOU4U PD004   DOU4U PD004
พุธ 03 ต.ค. 55 ชม 7,429 ครั้งสัมมนาสร้างโลกแก้วฯ   สัมมนาสร้างโลกแก้วฯ
พุธ 26 ก.ย. 55 ชม 6,898 ครั้งแนะนำมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)   แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
พุธ 12 ก.ย. 55 ชม 7,212 ครั้ง
ประมวลภาพกิจกรรมธรรมปฏิบัติ ของนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร บัณฑิต DOUรุ่น4/2555


การสมัครเรียน DOU   การสมัครเรียน DOU
พุธ 29 ส.ค. 55 ชม 7,530 ครั้ง
แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) หลักสูตรและขั้นตอนการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2555


แนะนำภาพรวมของรายวิชา คู่มือพุทธมามกะ PD004   แนะนำภาพรวมของรายวิชา คู่มือพุทธมามกะ PD004
พุธ 15 ส.ค. 55 ชม 7,150 ครั้ง
แนะนำภาพรวมของรายวิชา คู่มือพุทธมามกะ PD004 เช่น ความรู้พื้นฐานเรื่องพุทธมามกะ พระรัตนตรัย หลักธรรมสำคัญในพระตรัยปิฎก และความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด


แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)   แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
พุธ 08 ส.ค. 55 ชม 7,754 ครั้ง
แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) หลักสูตรและขั้นตอนการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2555


วันอาสาฬหบูชา   วันอาสาฬหบูชา
พุธ 01 ส.ค. 55 ชม 7,921 ครั้ง
ทราบถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา วิธีปฏิบัติตนของชาวพุทธ และวิธีการนำอริยสัจ 4 มาปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราอย่างง่าย


ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตรรุ่น 4   ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตรรุ่น 4
อังคาร 31 ก.ค. 55 ชม 7,098 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) รุ่นที่ 4 และสัมภาษณ์ความประทับใจจากตัวแทนบัณฑิตใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ


กิจกรรมตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์   กิจกรรมตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
อังคาร 24 ก.ค. 55 ชม 7,376 ครั้ง
กิจกรรมตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์


สัมภาษณ์บัณฑิต รุ่น 4   สัมภาษณ์บัณฑิต รุ่น 4
พุธ 27 มิ.ย. 55 ชม 7,137 ครั้ง
สัมภาษณ์บัณฑิต รุ่น 4 "อยากให้ทุกคนรู้สึกสนุกกับสิ่งที่กำลังศึกษาอยู่วิชาของ DOU สามารถนำมาให้พัฒนา ศักยภาพของตนเองได้มาก"


สาธิตวิธีการทำกิจกรรมประจำชุดวิชา   สาธิตวิธีการทำกิจกรรมประจำชุดวิชา
พุธ 20 มิ.ย. 55 ชม 11,177 ครั้ง
สาธิตวิธีการทำกิจกรรมประจำชุดวิชา ดังนี้ MD 101, GB 101, GL 101, SB101และ DF101


PD 003 พระสังฆคุณ   PD 003 พระสังฆคุณ
พุธ 13 มิ.ย. 55 ชม 7,048 ครั้ง
ศึกษาพระสังฆคุณ ทั้ง 9 ประการ ประเภทของสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า และเข้าใจเรื่องพระรัตนตรัย รู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว


แนะนำหลักสูตรขั้นตอนการสมัครและการเรียน   แนะนำหลักสูตรขั้นตอนการสมัครและการเรียน
พุธ 06 มิ.ย. 55 ชม 6,995 ครั้ง
แนะนำหลักสูตร ขั้นตอนการเรียนของ DOU สำหรับนักศึกษาใหม่และผู้สนใจทั่วไป


วันวิสาขบูชา   วันวิสาขบูชา
พุธ 30 พ.ค. 55 ชม 7,514 ครั้ง
ร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 หรือ วันวิสาขบูชา< ใหม่กว่า   1 2 <3> 4 5 6   เก่ากว่า >(81-120 จาก 221)    

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่บรรลุธรรมเข้าถึงสภาวะความเป็นพระอนาคามีแล้ว หลังจากละโลกแล้ว จะบังเกิดในพรหมชั้นสุทธาวาส อันเป็นที่บังเกิดของบุคคลผู้เข้าถึงภาวะความเป็นพระอนาคามี


Bookmark and Share  
หมวดรายการ