อุบาสิกาแก้ว ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต2 ราชบุรี

ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน จะรู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเป็นดีของสังคม เป็นคนดีที่โลกต้องการ